top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

Valtuustoaloite: Nimettömän työnhakuprosessin käyttöönottaminen Porin kaupungissa

Vihreän valtuustoryhmän aloite jätetty Porin kaupunginvaltuustolle 2.10.2017, ensimmäinen allekirjoittaja Laura Pullinen.


Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Porin kaupunki siirtyy käyttämään nimetöntä hakumenettelyä kaupungin rekrytoinneissa työnhakijoiden yhdenvertaisuuden takaamiseksi.


Porin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 4.9.2017 kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman. Porin kaupungilla on mahdollisuus olla kuntakentän edelläkävijä työelämän tasa-arvon edistämisessä ottamalla käyttöön nimettömän työnhaun kaupungin omissa rekrytoinneissa. 


Anonyymi rekrytointi on tehokas keino syrjinnän vähentämiseen ja tasa-arvon lisäämiseen. Nimetön hakuprosessi edistää pätevimmän henkilön valikoitumista työtehtävään. Hakemusten nimettömyys takaa sen, että valinta tapahtuu henkilön ansioiden perusteella. 


Hakemusten anonymisointi lisää jonkin verran töitä hakuprosessissa. Sähköisten palvelujen käyttö mahdollistaa sen, että hakijan tiedoista jätetään automaattisesti näyttämättä henkilökohtaiset tiedot. Nimettömässä työnhakuprosessissa hakijoiden anonyymius säilyy työhaastattelutilanteeseen asti, jossa työhönottaja ja hakija kohtaavat.


“Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä.” (Yhdenvertaisuuslaki  7 § Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta)


“Työnantajan menettelyä on pidettävä tässä laissa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja --- työhön ottaessaan taikka tehtävään tai koulutukseen valitessaan syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö, jollei työnantajan menettely ole johtunut muusta hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta taikka jollei menettelyyn ole työn tai tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväksyttävää syytä.” (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8 § Syrjintä työelämässä)


Rekrytoinnissa on paljon ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan, nimeen tai ulkonäköön liittyvää syrjintää. Anonyymi rekrytointi edistää työelämän tasa-arvoa ja takaa hakijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet sukupuoleen, ikään, kansalaisuuteen, nimeen tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen katsomatta. 


Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Porin kaupunki, sen liikelaitokset ja sen tytäryhtiöt ottavat käyttöön nimettömän työnhakuprosessin, jossa hakijan nimi, sukupuoli, ikä, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja äidinkieli, perhetiedot ja siviilisääty tulevat rekrytoinnista vastaaville tiedoksi vasta työhaastattelussa.

Comments


bottom of page